Doble titulació: Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Administració i Direcció d'Empreses

Accés

Perfil d'ingrés

Si t'agraden les TECNOLOGIES INDUSTRIALS i la GESTIÓ D'EMPRESES, aquest és el teu Grau!

Una de les enginyeries més versàtils i amb més projecció de futur

És una enginyeria de gestió que té molt bona acceptació i una alta inserció laboral.

Els estudis de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística compaginen la formació tècnica pròpia d’una enginyeria, amb la formació en gestió i administració d’empreses perquè els futurs graduats estiguin en condicions de dirigir qualsevol departament de qualsevol empresa del sector industrial o del sector serveis d’acord amb criteris d’eficiència, sostenibilitat i millora continuada de la qualitat.

Vies d'accés

SI TENIU EL TÍTOL DE:

  • Batxillerat + PAU o COU + PAU:

Es pot accedir a qualsevol grau amb indepencèndia de la modalitat/opció que s'hagi cursat.

  • Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS):

Es pot accedir a qualsevol grau des d’un CFGS sense necessitat de fer cap prova; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

Algunes titulacions de CFGS permeten convalidar crèdits. Consulteu quines matèries dels graus es reconeixen en aquest enllaç.

  • Algun altre títol universitari:

Es pot accedir a un grau amb qualsevol altre títol universitari; la nota d'accés és la qualificació mitjana dels estudis cursats.

SI HEU SUPERAT LES PROVES PER A:

  •  Més grans de 25 anys:

Les persones més grans de 25 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Aquestes proves són comunes per a totes les universitats de Catalunya.

  •  Més grans de 45 anys

Les persones més grans de 45 anys poden accedir a la universitat superant la prova d'accés a la universitat per a més grans de 45 anys. Són proves comunes per a totes les universitats de Catalunya.

  •  Més grans de 40 anys amb acreditació d’experiència

Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d'accés. Podeu trobar més informació en aquest enllaç.

SI VENIU D’UNA ALTRA UNIVERSITAT I/O D’UNS ALTRES ESTUDIS UNIVERSITARIS

Podeu fer-ho per dues vies diferents:

  • Preinscripció universitària

Accés normal per la preinscripció universitària .

Podeu trobar més informació del procediment a seguir, un cop estigueu admesos, en aquest enllaç.

Si tens aprovades assignatures en els estudis d’origen que tinguin una càrrega lectiva i uns programes equivalents a les nostres, se't poden reconèixer. Pots trobar més informació en aquesta pàgina.

  • Sol·licitud de reconeixement dels crèdits superats

Podeu demanar que se us reconeguin els crèdits que tingueu superats a la titulació d’origen.

Si se us reconeix, com a mínim, tot el primer curs de la titulació, podreu accedir sense necessitat de fer la preinscripció universitària. Si no se us reconeix tot el primer curs, haureu de fer la preinscripció en els terminis oficials.

Trobareu el termini i el procediment per sol·licitar-ho aquest enllaç.

Per accedir en qualsevol dels casos anteriors, menys en el cas de que tingueu reconegut tot el primer curs de la titulació, cal formalitzar la preinscripció universitària.

ACCÉS PER A ESTUDIANTS ESTRANGERS

Per accedir a estudis universitaris, heu de tenir en compte que els procediments que heu de seguir depenent de quins estudis teniu i dels que voleu fer. En aquest enllaç podeu trobar més informació.

Places i notes de tall

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 10.

Podeu trobar informació sobre la nota d'accés de cursos anteriors a Notes de tall.

Per calcular la nota d'admissió s'escolliran les dues qualificacions de les matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, donin les notes més altes.

Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau -que s'aplicaran per a l'accés a la universitat- es poden consultar en aquest enllaç a les Taules de ponderacio.  Aquest doble grau correspon a "Administració i Direcció d'Empreses / Enginyeria en Organització Industrial i Logística (simultaneïtat)".

Podeu trobar més informació a la web de la generalitat.